(baodautu.vn) Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012 được chi trả vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.