(TNO) Thay vì được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản ngoài khu vực quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nay chính quyền địa phương chỉ được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.