(VOV) - Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11