(VOV) -Đa số người thiệt mạng là người thân trong gia đình