(VOV) - Số người thương vong tiếp tục tăng, thanh nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima có khả năng đang phân rã.