1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF 05632 của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Giao thông vận tải Cao Bằng (PPMU Cao Bằng), mời các Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng công trình thuộc Chương trình thử nghiệm mặt đường giai đoạn III thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3), tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh (DFID); Công trình: Đường Hồng Việt - Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Mã số: RT3-05-87-02 như sau: