Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định về thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động? Trường hợp làm việc theo ca, hoặc do chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hằng tuần, thì thời giờ nghỉ ngơi giải quyết như thế nào?