(Lam me) - Thời gian biểu của bé là một điều hoàn toàn cá nhân, nó cũng giống như việc gia đình bạn có nếp sinh hoạt khác với những gia đình khác vậy.