Tôi vào làm việc trong công ty từ tháng 5/2004. Tôi được biết, theo chế độ, làm việc 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép. Đến thời điểm nào tôi bắt đầu được cộng thêm 1 ngày phép năm (năm 2009 hay 2010)?