QĐND - Sáng 24-9, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thời đại ngày nay và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam”. Ban tổ chức đã nhận được gần 100 tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đầu ngành, có uy tín trong và ngoài quân đội gửi về hội thảo. Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thời đại ngày nay (hay còn gọi là thời đại mới) được mở ra bằng cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tháng Mười Nga năm 1917. Các tham luận tại hội thảo cho rằng: Sau những biến cố chính trị ở Liên Xô, Đông Âu vào những năm 80 của thế kỷ XX, CNXH tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH. Từ những phân tích, minh chứng thông qua thực tiễn của đời sống xã hội, các tham luận khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người; đồng thời nêu lên nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy tốt hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì đường lối đổi mới, xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam.