Đã chia xa mỗi đứa bước một phương / Cớ sao lòng tôi chẳng dứt vấn vương