Một số nhà nghiên cứu thường liên hệ thơ lục bát của Nguyễn Duy với thơ lục bát của Nguyễn Bính. Quả thực, đây là hai trong số những tiếng thơ lục bát gây nhiều ấn tượng nhất trên thi đàn Việt Nam mấy chục năm qua. Tuy nhiên, theo nhận xét của tôi, Nguyễn Duy chỉ gần với Nguyễn Bính ở những xúc cảm kiểu "giang hồ", "cơm bụi", nghĩa là về mặt đề tài, còn về kỹ xảo thì anh gần với Huy Cận...