(Lang sao) - Cô rất cẩn thận với mọi hành động của mình và luôn sợ người khác chú ý.