KTĐT - Tiếp tục hạ giá, nhưng thị trường có tăng sức mua hay không vẫn là một ẩn số với những tiểu thương ngày đêm “màn trời chiếu đất,” mong dưa bán hết từng giờ để chuyển qua buôn mặt hàng khác.