Qua thực tế 2 năm thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo tại cơ sở và cấp quận tại TP Hồ Chí Minh, bước đầu cho thấy đây là mô hình quản lý phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản bộ máy... Dư luận nhân dân và cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ việc tiếp tục duy trì mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại phường, xã, thị trấn và các quận.