QĐND Online - Hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2012 của Tiểu đoàn Công binh Vật cản 93 (Binh chủng Công binh) đã được tổ chức ngày 8-10.