(ĐSPL) - Năm nay, có một số cải tiến trên hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó thêm mục dành cho thí sinh dự thi vào các trường tuyển sinh riêng.