Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2009, với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội toàn vùng Tây Nguyên và các huyện miền núi thuộc sáu tỉnh lân cận có tốc độ phát triển khá. Tổng sản phẩm (GDP) toàn vùng Tây Nguyên tăng 11,35%, có tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao như Lâm Đồng đạt 13,10%. Các lĩnh vực sản xuất, nhất là nông, lâm, thủy sản phát triển tốt. Lĩnh vực công nghiệp thu hút thêm nhiều dự án mới; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,83%. Thu ngân sách tăng 8,2%, riêng tỉnh Đác Lắc tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2008. Toàn vùng có ba huyện được đầu tư theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, đề án của các huyện đã hoàn tất và đang trong quá trình thẩm định, thực hiện. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai... đã xây dựng đề án giảm nghèo đến các huyện, xã, thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo hơn 30% và đã phân bổ 200 tỷ đồng để triển khai. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Toàn vùng đã giải quyết việc làm cho 43.400 lao động, trong đó có 30% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày một tốt hơn việc học, khám, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Đến nay, đã có 42 huyện, 642 xã hoàn thành phổ cập THCS (90,6%), 280 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Tình hình kinh tế - xã hội của 27 huyện thuộc sáu tỉnh giáp Tây Nguyên có nhiều mặt tiến bộ; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện...