Tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra số 966/QĐ-TTCP , chính thức tiến hành thanh tra tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Viettel).