100% các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã đưa nội dung an toàn giao thông vào nội dung tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, hàng quý...