(VOH) - Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng của Đoàn TNCS HCM… Nhiều bạn TRẺ cho rằng Đoàn thanh niên cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về chủ quyền, biển đảo quê hương thông qua nhiều hình thức nhằm hun đúc lòng yêu nước trong mỗi người trẻ.