Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.