Sáng ngày 15/12, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8.