(Dân Việt) - Theo Thông tư liên tịch số 26 của các Bộ NNPTNT, KHĐT, Tài chính về hướng dẫn xây dựng NTM vừa được công bố ở cấp xã sẽ được thành lập Ban quản lý xây dựng NTM, còn cấp thôn là Ban phát triển thôn.