(PL&XH)- Nhiều người bệnh hết sức kinh hoàng trước việc đâm chém nhau của hai nhóm người trong khuôn viên Bệnh viện Hợp Lực chưa dứt thì lại có tiếng súng nổ.