Chị ấy muốn "cuộc chiến" này sẽ không tiếp tục mà nên dừng lại.