Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc, lại có chung 192km đường biên giới, nhiều năm qua đường biên giới Việt Nam-Lào trên địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphanh (Lào) luôn được bảo vệ, giữ vững là đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai bên.