ND- Qua mười năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện tốt phương châm " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".