Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu công nghiệp và làng nghề, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2015 có 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.