Nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.