Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung Đại hội