Việc thi công bắt đầu từ tháng 11, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2012.