UBND tỉnh Bình Thuận đã cho phép thăm dò lần cuối cùng kho báu "khủng" tại núi Tàu (Phước Thể, Tuy Phong).