Ngày 28/11, Hội đồng thẩm định đã có cuộc họp kỹ thuật để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.