Từ các nguồn giống nhập nội, Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội đã nghiên cứu, chọn lọc, trồng thử nghiệm thành công 2 giống cỏ mới, là Mulato và VA 06 đáp ứng nhu cầu chăn nuôi; đặc biệt là nuôi bò sữa.