() - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận trong Đảng (Quy định 54-QĐ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời trong toàn Đảng bộ.