- Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa ở Thái Bình được đặc biệt quan tâm, đến nay đã có 98% gia đình chính sách đạt được mục tiêu có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 280/286 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được UBND tỉnh công nhận là đơn vị làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ.