Có nhiều vấn đề “khó ngỏ” xung quanh “những cánh rừng đầu nguồn" này lắm đấy nhé!