(TNTT>) Dân gian gọi là bệnh tổ đỉa, theo thuật ngữ y học là bệnh chàm. Bệnh phổ biến do dị ứng hóa chất, thực phẩm hoặc môi trường.