Quan tâm phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao là mục tiêu của tỉnh Tây Ninh trong những năm trở lại đây. Chính vì vậy việc phát triển, cơ sở hạ tầng của nông thôn ở Tây Ninh đã được đặc biệt quan tâm, nhiều dự án được xây dựng và hoàn thành làm tăng năng lực sản xuất kinh doanh, bộ mặt nông thôn dần được đô thị hóa, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.