(Zing) - Đường phố Tây Ban Nha vắng lặng, cửa hàng đóng im ỉm, người dân tập trung chờ đợi ở trung tâm giới thiệu việc làm...