Ngày 28.7, tại Hà Nội, CĐ Công an Nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐVN và Nghị quyết Đại hội III CĐ CAND.