Mục tiêu đưa tỉnh trở thành 1 trong 3 đầu tàu phát triển kinh tế của vùng.