Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN) vừa mua lại mỏ Núi Pháo khai thác vôn-fram ở tỉnh Thái Nguyên, thông qua công ty con của mình mới được thành lập là Công ty Tài nguyên Ma San