(TNO) Theo quy định hiện tại của Google, khi người dùng tạo một tài khoảng Gmail mới thì đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một tài khoản Google+ mới. Tuy nhiên, có nhiều người lại không thích điều này.