(VOV) - Thanh niên nông thôn chiếm khoảng 51,5% trong tổng số thanh niên cả nước và có đến 94,7% không có chuyên môn nghiệp vụ. Vì thế, để phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, cần phải hết sức quan tâm đến lực lượng này