80% số vụ TNGT do lỗi của người tham gia giao thông