Đất nước, nhân dân ta đang ra sức phát huy nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện CNH-HĐH đất nước, trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là về quốc phòng-an ninh (QP-AN). Do vậy, việc xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu phá hoại, chiến tranh xâm lược của kẻ thù; phòng, chống, làm giảm tác hại của thiên tai và môi trường, giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển tiềm lực đất nước.