(VOV) - Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tạo ra cơ sở pháp lý hiệu lực, hiệu quả để điều chỉnh trong lĩnh vực này