(HNM) - Ngày 8-3, Thành ủy Hà Nội đã sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 86-KL/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới"; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".